Razvoj svijesti o potrošnji energije i mjera koje će omogućiti energetsku učinkovitost i uporabu obnovljivih izvora energije predstavljaju globalni izazov poslovnog i javnog sektora. Naša se praksa odnosi na procjenu utjecaja na okoliš, ključne poluge za promjene i njihovo rješavanje kroz sveobuhvatne i/ili namjenske pristupe.

 

Naš stručni tim pruža savjetodavnu podršku u procesu postizanja i unaprjeđenja klimatski održivog poslovanja. Dok usluga „Climate Friend“ za poduzeća ili javne organizacije uključuje definiranje poslovnih politika, organizacijskih procesa, izračuna ugljikovog otiska, primjene kružne ekonomije, kontrolinga, jačanja brenda i imidža na tržištu te ostalih usluga iz ovog područja.

Usluge koje Vam SENSUM pruža su:
 • Izrada SECAP-a
 • Izrada DNSH obrasca
 • Izrada klimatskih scenarija
 • Izrada RVA – Analize ranjivosti i rizika
 • Izračun ugljikovog otiska – Carbon Footprint
 • Procjena životnog ciklusa proizvoda ili usluge – LCA
 • Climate Friend
 • Pronalaženje EU fondova i financijskih instrumenata
 • Izrada prijave i projektne dokumentacije za sufinanciranje
 • Vođenje i administriranje projekta
 • Provedba svih postupaka javne nabave

Izrada DNSH obrasca

 • Što je DNSH?

DNSH („ne čini značajnu štetu”) predstavlja ključni zaštitni okolišni mehanizam koji proizlazi iz Uredbe o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja ((EU) 2020/852 Uredba o Taksonomiji), te ima za svrhu postizanje ciljeva Europskog zelenog plana.

 • Kada se izrađuje DNSH obrazac?

DNSH obrazac je obavezan dokument koji je usmjeren na infrastrukturne projekte i materijalna ulaganja poput poslovnih zgrada, bolnica, hotela, mostova, itd. Izrađuje se u fazi projektiranja, a naslanja se i na niz drugih ključnih dokumenata kao što su glavni projekt, tehnički opis, proračun ušteda, prijavni obrasci te mišljenja i rješenja vezana za utjecaj projekta na okoliš i ekološku mrežu. Također, uključuje usklađenost s relevantnim standardima i certifikatima.

 • Zašto je bitno izraditi DNSH obrazac?

Analizom DNSH osigurava se potvrda da predloženi zahvat ne nanosi štetu niti jednom od 6 definiranih okolišnih ciljeva, istovremeno zahtijevajući da projekt značajno doprinosi jednom ili više ciljeva, kao npr. klimatskih promjena, kružnog gospodarstva ili kontrole onečišćenja. Tako se unaprijed mogu identificirati različiti ciljevi održivosti te predvidjeti mjere i optimalna tehnička rješenja.

 • Kome treba DNSH obrazac?

Projektantima, arhitektima, inženjerima koji izrađuju infrastrukturne projekte. Također, potreban je i konzultantima za EU fondove, tj. svima koji rade na pripremi infrastrukturnih projekata za financiranje iz EU fondova.

Trebate neku od naših usluga?

Reference

Lučka uprava Dubrovnik

Izrada Studije ugljikovog otiska lučkog područja grada Dubrovnika u okviru projekta ADRIGREEN – Zelena i intermodalna rješenja za jadranske luke i zračne luke

Naša uloga/doprinos

Izrada dugoročnih strategija i akcijskih planova iz područja energetike i klime.

Lučka uprava Rijeka

Izrada Analize ekološke održivosti i učinkovitosti i Akcijskog plana razvoja ekološke održivosti i energetske učinkovitosti lučkog područja grada Rijeke u okviru projekta SUSPORT – SUStainable PORTs – Održive luke

Naša uloga/doprinos

Izrada dugoročnih strategija i akcijskih planova iz područja energetike i klime.
Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene (SECAP) i Analize rizika i ranjivosti od klimatskih promjena (RVA) za jedinice lokalne samouprave

 

 • Grad Vukovar
 • Grad Makarska
 • Grad Biograd na Moru
 • Grad Trogir
 • Općina Medulin
 • Općina Ivankovo
Izrada Zajedničkog akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene (SECAP) i Analiza rizika i ranjivosti od klimatskih promjena (RVA)

 

 • Otok Krk
 • Otok Korčula
 • Otok Brač
Izrada Dokumentacije o pripremi turističke infrastrukture za klimatske promjene u sklopu Poziva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO)

 

 • Paljari d.o.o.
 • Općina Skrad
 • PGŽ Stara Sušica
 • Općina Vrbnik
 • Maistra d.d. – Hotel Astarea
 • Meneghetti d.o.o.
 • Crvena luka d.d.
 • Villa Kapetanović d.o.o.- Hotel Navis
 • Olympia Vodice d.d.
 • Općina Matulji
 • Grad Slatina
 • Grad Kastav
 • Toka promet d.o.o. – Hotel Dunav
 • Općina Ravna Gora
 • Grad Dugo Selo
 • Općina Sućuraj
 • Toplice Sveti Martin d.o.o.
 • Grad Vrlika
Izrada Strategije prilagodbe klimatskim promjenama s petogodišnjim planom provedbe za gradove

 

 • Grad Pula
 • Grad Pazin
 • Grad Labin
 • Grad Rovinj
 • Grad Poreč
 • Grad Buzet
Izrada Analize rizika i ranjivosti od klimatskih promjena (RVA) u sklopu Interreg HR-ITA projekta Joint_SECAP

 

 • Općina Brtonigla
 • Grad Buje
 • Grad Novigrad
Izrada Akcijskog plana energetski održivog razvoja (SEAP) u sklopu Horizon 2020 EMPOWERING projekta

 

 • Grad Vodnjan
 • Grad Buzet
 • Grad Pula
 • Grad Labin
 • Grad Poreč
 • Grad Pazin
 • Grad Novigrad
 • Grad Rovinj
Izrada Izvješća i izračuna emisija CO2

 

 • Općina Ravna Gora
 • Općina Viškovo
 • Grad Cres
 • Grad Kraljevica
Izrada DNSH obrasca

 

Privatni:

 • Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d.
 • PALJARI d.o.o.
 • Meneghetti d.o.o.

Javni:

 • Općina Vrbnik
 • Grad Slatina
 • Primorsko-goranska županija