Područja poslovanja

 

KULTURNA BAŠTINA

Kulturna baština je zajedničko bogatstvo čovječanstva! Njenim očuvanjem i zaštitom osiguravamo postojanje kulturnih vrijednosti i potencijal daljnjeg razvitka i konkurentnosti Republike Hrvatske. Tijekom godina Hrvatska je razvila široku umjetničku, književnu i glazbenu tradiciju te se može pohvaliti bogatom kulturnom baštinom koja živi izvan muzeja, katedrala i ostalih institucija. EU fondovi vezani za kulturnu baštinu najviše su usmjereni ka financiranju valorizacije kulturnih dobara i mogućnošću njihove obnove.

S ciljem osiguranja njene održivosti i promicanja njenih vrijednosti svojim poslovnim partnerima pružamo savjetovanje iz područja:

kreiranje i izrade projekata - inicijalni sastanak na kojem klijent iznosi ideje šta bi se projektom napravilo, analiza poslovanja klijenta i otvorenih natječaja te preporuka za najbolje rješenje, izrada projekta
vođenje projekata - važan dio cjelokupnog procesa koji uključuje podršku u provedbi projektnih aktivnosti, savjetovanje o izmjenama, kontrola naplate i izvršenja i upravljanje dokumentacijom
Evaluacija i revizija projekta - sastavljanje revizorskog izvješća koje sadrži sve izdatke koji su plaćeni u razdoblju trajanja projekta, a koji su popraćeni odgovarajućom propisanom dokumentacijom i da poštivanje ugovornih odredbi.

TURIZAM

Turizam je jedan od ključnih pokretača razvoja Hrvatske. Iako se bilježi globalni trend povećanja turističkih putovanja, strateški razvoj turizma daje odgovore na mnoga pitanja poput: kako riješiti sezonalnost, jačati turističke aktivnosti i proizvode te prosječnu potrošnju, kako zadržati goste, ali i domaće stanovništvo održivim razvojem turizma. EU fondovi za turizam usmjereni su na sufinanciranje javne infrastrukture te malo i srednje poduzetništvo.

Bespovratna sredstva fokusirana su na investicijske prioritete sa slijedećim ciljevima:

1. promicanje zapošljavanja i potpore mobilnosti radne snage,
2. promicanje socijalnog uključivanja i borba protiv siromaštva i
3. ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje.

Kako bi definirali turističku budućnost Hrvatske te Vam pomogli u predstavljanju putokaza za snažniji razvoj turizma svih hrvatskih krajeva obavljamo poslove:

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA

Krovni razvojni dokument turizma hrvatskih područja koji je namijenjen jedinicama lokalne samouprave (JLS) i županijama, a sadrži glavne smjernice i putokaz za razvoj turizma u budućem razdoblju. Dokument služi za definiranje ključnih razvojnih načela, analizira ključne mogućnosti i ograničenja, trendove i prilike te postavljaj viziju, ciljeve i zadatke koji su ključni za uspjeh.

EU FONDOVI

kreiranje i izrade projekata-inicijalni sastanak na kojem klijent iznosi ideje šta bi se projektom napravilo, analiza poslovanja klijenta i otvorenih natječaja te preporuka za najbolje rješenje, izrada projekta
vođenje projekata-važan dio cjelokupnog procesa koji uključuje podršku u provedbi projektnih aktivnosti, savjetovanje o izmjenama, kontrola naplate i izvršenja i upravljanje dokumentacijom
evaluacija i revizija projekta-sastavljanje revizorskog izvješća koje sadrži sve izdatke koji su plaćeni u razdoblju trajanja projekta, a koji su popraćeni odgovarajućom propisanom dokumentacijom i da poštivanje ugovornih odredbi.

 
 

MOBILNOST I PROMET

Gospodarski razvitak i valorizacija gospodarskih i prirodnih potencijala nezamisliv je bez adekvatnog razvitka cjelokupnog kompleksa prometne infrastrukture. Želite iskoristiti sve mogućnosti suvremenog prometa, uz istovremeno otklanjanje negativnih utjecaja na okoliš, sigurnost i zdravlje stanovnika, te u svom gradu optimalno iskoristiti raspoloživu prometnu infrastrukturu urbane sredine na pravom ste mjestu!

Ako imate za cilj u svom gradu optimalno iskoristiti raspoloživu prometnu infrastrukturu urbane sredine na pravom ste mjestu! Naš tim stručnjaka obavlja za Vas poslove:

SUMP- strategija prometa i mobilnosti

Ovaj strateški dokument omogućit će Vam da predvidite operativni razvoj urbanog prometa i mobilnosti, mjere upravljanja prijevoznom potražnjom, jasno postavljenu viziju, svrhu i ciljeve te učinkovit način rješavanja problema transporta koji će imati pozitivan utjecaj kako na okoliš tako i na dobrobit građana i posjetitelja.

EU FONDOVI

kreiranje i izrade projekata - inicijalni sastanak na kojem klijent iznosi ideje šta bi se projektom napravilo, analiza poslovanja klijenta i otvorenih natječaja te preporuka za najbolje rješenje, izrada projekta
vođenje projekata - važan dio cjelokupnog procesa koji uključuje podršku u provedbi projektnih aktivnosti, savjetovanje o izmjenama, kontrola naplate i izvršenja i upravljanje dokumentacijom
Evaluacija i revizija projekta - sastavljanje revizorskog izvješća koje sadrži sve izdatke koji su plaćeni u razdoblju trajanja projekta, a koji su popraćeni odgovarajućom propisanom dokumentacijom i da poštivanje ugovornih odredbi.

ENERGIJA I OTPAD

Razvoj svijesti o potrošnji energije i mjera koje će omogućiti energetsku učinkovitost i uporabu obnovljivih izvora energije predstavljaju globalni izazov poslovnog i javnog sektora. Istovremeno, učinkovito gospodarenje otpadom, razvrstavanje i njegova ponovna uporaba postaje način življenja u cilju očuvanja prirodnih i društvenih resursa. Kako bi postigli energetsku učinkovitost za postizanje optimalnih vrijednosti u poslovanju i kako bi na najbolji način iskoristili prirodne i društvene resurse, naš tim stručnjaka pomoći će Vam u:

SEAP- Plan energetske učinkovitosti

SENSUMOV plan energetske učinkovitosti smatra se alatom za postizanje optimalnih vrijednosti u poslovanju kako bi se na najbolji način iskoristili prirodni i društveni resursi. Ujedno, dokument sadrži i izvješće s detaljnim prikazom aktivnosti i daje odgovore na pitanja: kako smanjiti CO2 u okoliš, kako odabrati ulagača za projekt, smanjiti potrošnju energije i kako poslovati na održivi način.

SEACAP - Akcijski plan klimatskih promjena

SEACP je strateški plan JLS za klimatske utjecaje i energetske potrebe, koji se izrađuje i stvara nakon ulaska u Covenant of Mayors (više na: http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html ). On je „uprade” verzija SEAP-a, a osim smanjenja CO2 planira zajednički pristup kod ublažavanja utjecaja i prilagodbe na klimatske promjene.

EU FONDOVI

kreiranje i izrade projekata-inicijalni sastanak na kojem klijent iznosi ideje šta bi se projektom napravilo, analiza poslovanja klijenta i otvorenih natječaja te preporuka za najbolje rješenje, izrada projekta
vođenje projekata-važan dio cjelokupnog procesa koji uključuje podršku u provedbi projektnih aktivnosti, savjetovanje o izmjenama, kontrola naplate i izvršenja i upravljanje dokumentacijom
evaluacija i revizija projekta-sastavljanje revizorskog izvješća koje sadrži sve izdatke koji su plaćeni u razdoblju trajanja projekta, a koji su popraćeni odgovarajućom propisanom dokumentacijom i da poštivanje ugovornih odredbi.

 
 

PROIZVODNJA I USLUGE

Ključ gospodarskog razvoja je ulagati u poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a. Poticanjem njihovog razvoja omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, izvoza i stvaranje novih radnih mjesta. Ako imate za cilj optimalno iskoristiti svoje proizvodne kapacitete iskoristite naše iskustvo na brojnim projektima i specijalizirana stručna znanja našeg tima, te nam se obratite za pomoć u:

POSLOVNI PLAN

Dokument koji obuhvaća detaljno razrađenu analizu tržišta na koje se planira nastupiti, financijsku pripremu projekta, račun dobiti i gubitka, ocjenu učinkovitosti projekta te troškove poslovanja i proračun projekta. Dakle, poslovni plan se izrađuje kako bi se pripremili na buduća događanja i uvjete u okruženju u kojem se posluje, te na taj način smanjili stupanj rizika, vremena i sredstva.

EU FONDOVI

kreiranje i izrade projekata - inicijalni sastanak na kojem klijent iznosi ideje šta bi se projektom napravilo, analiza poslovanja klijenta i otvorenih natječaja te preporuka za najbolje rješenje, izrada projekta
vođenje projekata - važan dio cjelokupnog procesa koji uključuje podršku u provedbi projektnih aktivnosti, savjetovanje o izmjenama, kontrola naplate i izvršenja i upravljanje dokumentacijom
Evaluacija i revizija projekta - sastavljanje revizorskog izvješća koje sadrži sve izdatke koji su plaćeni u razdoblju trajanja projekta, a koji su popraćeni odgovarajućom propisanom dokumentacijom i da poštivanje ugovornih odredbi.

MARKETING PLAN

Marketing plan je integralni dio poslovnog plana i obuhvaća strategiju nastupa na potencijalnom tržištu. Bazira se na poslovnim ciljevima i aktivnostima koje će se implementirati kako bi se ostvario Vaš željeni cilj.

INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

Savjetodavne usluge koje su usmjerene na pripremu i provedbu infrastrukturnih projekata zahtijevaju specifična znanja, vrijeme i resurse. Kako bi se klijentima osigurala usmjerenost na osnovno poslovanje, naš tim stručnjaka će za Vas osigurati adekvatnu pripremu projekta i omogućiti efikasne i korisne rezultate. Riječ je o velikim infrastrukturnim projektima na području zdravstva, prometa i zaštite okoliša, projekti prekogranične suradnje gdje se potiče partnerstvo, vodovod i kanalizacije i ostali.

Usluge koje Vam SENSUM može ponuditi su:

Studija izvodljivosti i analiza troškova i koristi

Studija izvodljivosti je sveobuhvatan dokument kojim se prate mnogi čimbenici određenog projekta: mikro i makro lokacija, trendovi u gospodarstvu, socijalni i ekonomski aspekti. Osim toga, analizira se i projektni zadatak koji podrazumijeva postavljanje konkretnih ciljeva projekta. Studija izvodljivosti također uključuje i izradu analize troškova i koristi, odnosno CBA analizu. Cilj CBA analize je dokazati isplativost projekta i njegov doprinos široj zajednici, a uključuje procjenu budućih zahtjeva, procjenu troškova i koristi, analizu osjetljivosti.

EU FONDOVI

kreiranje i izrade projekata-inicijalni sastanak na kojem klijent iznosi ideje šta bi se projektom napravilo, analiza poslovanja klijenta i otvorenih natječaja te preporuka za najbolje rješenje, izrada projekta
vođenje projekata-važan dio cjelokupnog procesa koji uključuje podršku u provedbi projektnih aktivnosti, savjetovanje o izmjenama, kontrola naplate i izvršenja i upravljanje dokumentacijom
evaluacija i revizija projekta-sastavljanje revizorskog izvješća koje sadrži sve izdatke koji su plaćeni u razdoblju trajanja projekta, a koji su popraćeni odgovarajućom propisanom dokumentacijom i da poštivanje ugovornih odredbi.

 
 

POLJOPRIVREDA

Republika Hrvatska ima očuvane prirodne resurse, tradicije i ostale bitne uvjete za razvoj poljoprivrede. Zbog toga, neovisno od teških problema i dilema kroz koje danas prolazimo, sigurno je da kvalitetna poljoprivreda ima vrlo dobre razvojne perspektive, koje treba iskoristiti. Velika šansa leži u mogućnosti (pre)orijentiranja na oblike visokokvalitetne proizvodnje koji stvaraju povećanu novu vrijednost. Poseban naglasak daje se na razvoj ruralnih područja koje se bazira na održivom gospodarskom razvoju, povećanju životnog standarda, te očuvanju prirodne i kulturne baštine. Kako bi se potakla i ojačala gospodarska snaga ruralnih područja, potpore se daju razvoju malih poljoprivrednika OPG-ovima koji nisu spremni na velike investicijske pothvate.

Koristeći sinergiju iskustava na brojnim projektima i specijaliziranih stručnih znanja našeg tima možemo Vam pomoći u:

EU FONDOVI

kreiranje i izrade projekata-inicijalni sastanak na kojem klijent iznosi ideje šta bi se projektom napravilo, analiza poslovanja klijenta i otvorenih natječaja te preporuka za najbolje rješenje, izrada projekta
vođenje projekata-važan dio cjelokupnog procesa koji uključuje podršku u provedbi projektnih aktivnosti, savjetovanje o izmjenama, kontrola naplate i izvršenja i upravljanje dokumentacijom
evaluacija i revizija projekta-sastavljanje revizorskog izvješća koje sadrži sve izdatke koji su plaćeni u razdoblju trajanja projekta, a koji su popraćeni odgovarajućom propisanom dokumentacijom i da poštivanje ugovornih odredbi.

IRI - ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

Istraživanje i razvoj se u poslovanju koristi za postizanje uspjeha prilikom lansiranja novog proizvoda ili usluge na nova tržišta putem opisivanja procesa. Većim investiranjem u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije maksimizira se potencijal tvrtke i omogućuje pametan, održiv i uključiv rast. Podržavaju se projekti koji su usmjereni ka razvoju novih proizvoda i usluga sa visokom i višom dodanom vrijednošću, odnosno komercijalizacija inovacija u poduzetništvu prema novim tržištima. Isto tako, segment zaštite intelektualnog vlasništva koji podrazumijeva zaštitu nečije kreativne ili umjetničke realizacije, ideje. Ako želite razviti poslovni sektor koji je visoko produktivan i konkurentan na europskoj razini naš tim Vam u tome može pomoći.

Usluge koje Vam SENSUM u sklopu istraživanja i razvoja može ponuditi su:

EU FONDOVI

kreiranje i izrade projekata-inicijalni sastanak na kojem klijent iznosi ideje šta bi se projektom napravilo, analiza poslovanja klijenta i otvorenih natječaja te preporuka za najbolje rješenje, izrada projekta
vođenje projekata-važan dio cjelokupnog procesa koji uključuje podršku u provedbi projektnih aktivnosti, savjetovanje o izmjenama, kontrola naplate i izvršenja i upravljanje dokumentacijom
evaluacija i revizija projekta-sastavljanje revizorskog izvješća koje sadrži sve izdatke koji su plaćeni u razdoblju trajanja projekta, a koji su popraćeni odgovarajućom propisanom dokumentacijom i da poštivanje ugovornih odredbi.