Razvoj svijesti o potrošnji energije i mjera koje će omogućiti energetsku učinkovitost i uporabu obnovljivih izvora energije predstavljaju globalni izazov poslovnog i javnog sektora.
Saznajte više
Istraživanje i razvoj inovacija (IRI) uključuje različite aktivnosti u razvoju inovativnih proizvoda ili usluga.
Saznajte više
Javni infrastrukturni projekti obično se odnose na ulaganja iz područja komunalne infrastrukture, poslovnih zona, zdravstva, prometa, zaštite okoliša, javne rasvjete i sl.
Saznajte više
Projekti izgradnje, adaptacije i opremanja polovnih prostora namijenjeni su svim poduzetnicima koji žele unaprijediti svoje poslovanje.
Saznajte više
Digitalna i energetska transformacija poslovanja, kako privatnog tako i javnog sektora predstavljaju dvije najvažnije odrednice EU politike namijenjene jačanju europskog gospodarstva.
Saznajte više
Gospodarski razvitak nezamisliv je bez održivog razvoja prometne infrastrukture.
Saznajte više
Gospodarenje otpadom ili zbrinjavanje otpada, uključuje aktivnosti i radnje potrebne za upravljanje otpadom, od njegovog nastanka, do konačnog zbrinjavanja.
Saznajte više
EU fondovi vezani za kulturnu baštinu najviše su usmjereni financiranju valorizacije kulturnih dobara, mogućnošću njihove obnove i uključivanja u širu društvenu uporabu ili turističku ponudu.
Saznajte više
Ulaganje u zdravstvene usluge odnosi se na različita područja, poput zdravstvene infrastrukture i održivih medicinskih sustava, e-zdravstva, zdravstvene zaštite i programa promicanja zdravlja.
Saznajte više
Različiti socijalni projekti, od izgradnje skloništa za beskućnike pa do organizacije edukacija u sklopu cjeloživotnog učenja, namijenjeni su ugroženim skupinama ljudi.
Saznajte više
Financiranje ruralnog razvoja jedna je od najvažnijih komponenti Europske politike održive proizvodnje hrane.
Saznajte više
Održivost turističke ponude, zelena izgradnja, digitalizacija poslovnih procesa i atraktivnost destinacije prioriteti su EU projekata u turizmu.
Saznajte više